Preskočiť na obsah

Jana Hrčová

3lobit, o.z.,

PaeDr. Jana Hrčová, PhD. pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre pedagogiky a špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Spolupracuje so službou včasnej intervencie, kde sa u klientov zameriava na podporu senzoriky, hodnotenie senzorického spracovania a jeho dopadov na každodenné fungovanie a správanie a hľadanie vhodných senzorických stratégií. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku.

Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s autizmom, s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D.

Je členkou ISNA (International Snoezelen Association) a držiteľkou medzinárodného certifikátu Snoezelen - Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse. Držiteľka certifikátu Pedagogika senzorickej integrácie udeleného Nemeckou spoločnosťou senzorickej integrácie.

Kontakt

3lobit, o.z.
Jégého 5
Bratislava
hrcova@3lobit.sk