Preskočiť na obsah

Zsolt Cséfalvay

Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. pracuje ako vedúci Katedry logopédie na Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a na Neurologickej klinike a Centre klinických neurovied na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

Desať rokov pôsobil na I. neurologickej klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave ako klinický logopéd. Absolvoval niekoľko študijných pobytov v Kanade, vo Švédsku a v Nórsku, v rokoch 1998/99 bol na študijnom pobyte na Univerzite v Arizóne (Fulbrightovo štipendium) pod vedením prof. Audrey Hollandovej a prof. Nancy Helm-Estabrooksovej. Viac ako 30 rokov sa venuje výskumu afázie a dyzartrie, s osobitným akcentom na terapiu neurogénnych porúch komunikácie. Prednáša na postgraduálnych kurzoch z afaziológie na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku.

Po návrate z USA založil prvú konverzačnú skupinu pre pacientov s afáziou na Slovensku. Bol iniciátorom a organizátorom slovensko-českých (neskôr aj medzinárodných) afaziologických sympózií.

Jeho súčasný vedecký záujem je zameraný na mapovanie a analýzu jazykovo špecifických aspektov komunikačných porúch pri neurodegeneratívnych ochoreniach s osobitným dôrazom na primárnu progresívnu afáziu.

Kontakt

Katedra logopédia
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského, Bratislave
csefalvay@fedu.uniba.sk