Preskočiť na obsah

Vieme pracovať v multidisciplinárnom tíme?

Veda a výskum

Príspevok sa zaoberá významom multidisciplinárneho  tímu (ďalej len MDT) pri starostlivosti o ľudí s demenciou v zariadeniach sociálnych služieb. Poukazuje na benefity práce v MDT, jeho nezastupiteľné miesto v systéme starostlivosti o seniorov. Uplatňovanie multidisciplinárneho prístupu v praxi je v súlade so štandardami kvality v sociálnych službách a tiež v súlade s poskytovaním komplexnej starostlivosti o klienta. Zameriava pozornosť na individuálne potreby klienta, ale aj na osobné nastavenie pracovníkov a formálne predpoklady pre medzirezortnú spoluprácu.

Kolektív autorov

Mgr. Katarína Kiseľáková
Mgr. Angelika Herčková