Preskočiť na obsah

Registračné podmienky

Prihlásenie sa na konferenciu

Vyplnením a odoslaním prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi poskytovateľom konferencie (Centrum MEMORY n.o.) a objednávateľom aktivity (Účastník alebo organizácia, ktorá odošle prihlášku). Centrum MEMORY n.o. chráni osobné údaje účastníkov poskytnuté v prihláške podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.

Ukončenie prihlasovania účastníkov je 16.9.2022.

Úhrada účastníckeho poplatku

Účastnícky poplatok sa uhrádza faktúrou, ktorá je účastníkovi/ organizácii odoslaná najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom konferencie. V prípade, že faktúra nie je do zahájenia konferencie uhradená, registrovaný účastník sa jej zúčastniť nemôže. V prípade akýchkoľvek otázok k fakturácii kontaktujte Ing. Zuzanu Habalovú, prostredníctvom email adresy: habalova@centrummemory.sk

Potvrdenie o registrácii

Po odoslaní prihlášky bude objednávateľovi zaslaná e-mailom informácia potvrdzujúca jeho prihlásenie na konferenciu.

Kredity

Kredity do odborných komôr a združení je potrebné riešiť individuálne v konkrétnej odbornej stavovskej organizácii.

Odhlásenie sa a storno poplatky

Odoslanie záväznej prihlášky je s povinnosťou platby. V prípade neočakávaných udalostí brániacich v účasti, je možné za seba nájsť náhradníka. Túto zmenu účastníka je však potrebné písomne oznámiť na email adresu info@alzheimerforum.sk.

V prípade prerušenia účasti na programe počas jeho priebehu, platba ani jej časť nebude účastníkovi vrátená.

Zrušenie konferencie organizátorom

Konfrencia môže byť výnimočne zrušená ( náhle vypadnutie signálu, elektrického pripojenia), v prípade, že sa tak stane, účastnícke poplatky budú vrátené v plnej výške späť účastníkom a organizáciám na základe odoslaných prihlášok, najneskôr do 1 mesiaca od dátumu zrušenia.

Centrum MEMORY n.o. si vyhradzuje právo v prípade nepredvídateľných okolností napr. náhla zmena zdravotného stavu prednášateľa alebo mimoriadne okolnosti bez ovplyvnenia ceny účastníckeho poplatku:

  • zmeniť  prednášajúceho lektora,

  • ponúknuť náhradný termín účastníkom, v prípade jeho zrušenia

Cena účastníckeho poplatku zahŕňa

Poplatok za konferenciu zahŕňa účasť pre jednu osobu. 

Vyhotovovanie audiovizuálneho záznamu organizátorom vzdelávania

Organizátor vyhotovuje, spracováva, uchováva a uverejňuje fotografie alebo video/audiozáznamy z priebehu konferencie pre účely propagácie, dokumentácie a archivácie činností organizácie, podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.

Účastník konferencie vyjadruje svoje rozhodnutie k tomuto účelu, prostredníctvom vyplnenia záväznej prihlášky.

Ochrana zdravia účastníka na konferencii

Účastník preberá plnú zodpovednosť za svoje zdravie počas trvania programu. Lektor, organizátor a nezisková organizácia nepreberá zodpovednosť za poškodenie zdravia účastníka počas ani po skončení programu.

Pravidlá k priebehu online konferencie

Za kvalitu online pripojenia zo strany účastníka, zodpovedá účastník sám. Jeho povinnosťou je zabezpečiť si dostatočné internetové pripojenie, kameru a mikrofón. Technika je potrebná na identifikáciu účastníka, rovnako aj pre realizáciu rôznorodých vzdelávacích foriem( práca v skupine, diskusia, praktické cvičenia a pod. ).

Konferenciu, bez písomného súhlasu organizátora, nie je možné nahrávať, alebo vytvárať akékoľvek kópie a je určená výhradne len pre platiaceho účastníka.

ONLINE prihlásenie

Aby vám online prihlásenie v deň konferencie fungovalo, je potrebné si overiť rýchlosť vášho internetového pripojenia.

Môžete tak urobiť napríklad cez https://www.speedtest.net/. Pokiaľ váš internet nebude spĺňať podmienky internetového pripojenie, technicky nie je v našich možnostiach to ovplyvniť.

Technické zázemie pre pripojenie sa je PC, slúchadlá s mikrofónom. Pred konferenciou obdržíte do emailu hypertextový odkaz na prihlásenie sa, ktorý vás bude navigovať. Ako prihlasovacie meno uveďte priezvisko a meno účastníka.

V prípade ďalších otázok, prosím, píšte na info@alzheimerforum.sk.